Voorwaarden gebruik website

Voorwaarden voor gebruik van de website

Op deze pagina (alsmede de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u onze website www.exterionmedia.nl mag gebruiken (hierna te noemen: ‘onze website’), hetzij als gast, hetzij als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt deze te zullen naleven. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, moet u van het gebruik van onze website afzien.

Informatie over ons

Onze website wordt beheerd door Exterion Media (UK) Limited (hierna te noemen: ‘We’ of ‘Wij’). Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 2866133 en hebben onze officiële vestiging te 7th Floor, Lacon House, 84 Theobald’s Road, London, WC1X 8NL, Verenigd Koninkrijk. Wij zijn een naamloze vennootschap.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor de dienst die we op onze website bieden zonder kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien onze website om welke reden, op welk moment of gedurende welke periode dan ook niet beschikbaar is.

Wij kunnen van tijd tot tijd de toegang tot onze gehele website of tot delen van onze website beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

Indien u als onderdeel van onze beveiligingsprocedures een gebruikersindentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moet u deze of dit als vertrouwelijke informatie behandelen en mag u deze of dit niet aan derden verstrekken. Wij zijn gerechtigd gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, hetzij door u gekozen hetzij door ons toegewezen, te allen tijde te deactiveren indien wij van mening zijn dat u bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet hebt nageleefd.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn om toegang tot onze website te hebben. U dient er tevens op toe te zien dat alle personen die via uw internetaansluiting toegang hebben tot onze website van deze voorwaarden op de hoogte zijn en deze naleven.

Rechten van intellectuele eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle rechten van intellectuele eigendom van onze website en van het daarop gepubliceerde materiaal. Deze werken zijn beschermd onder auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie uitprinten, u mag uittreksels van pagina’s van onze website voor uw persoonlijk gebruik downloaden en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze website is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u op welke wijze dan ook hebt uitgeprint of gedownload niet wijzigen en u mag illustraties, foto’s, video- of geluidsfragmenten of grafische afbeeldingen niet gescheiden van de bijbehorende tekst gebruiken.

Onze status (en die van alle geïdentificeerde contribuanten) als auteur van materiaal op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daartoe een licentie te hebben verkregen van ons of onze licentiegevers.

Indien u delen van onze website uitprint, kopieert of downloadt zonder daarbij deze gebruiksvoorwaarden na te leven, verliest u onmiddellijk uw recht van gebruik van onze website en moet u, al naar gelang wij beslissen, kopieën die of materiaal dat u hebt gemaakt retourneren of vernietigen.

Betrouwbaarheid van geplaatste informatie

Commentaar en ander materiaal dat op onze website is geplaatst, is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor hetgeen voortkomt uit materiaal dat wordt geplaatst door bezoekers aan onze website of door eenieder die over de inhoud van onze website wordt geïnformeerd.

Onze website wordt regelmatig gewijzigd

Wij streven ernaar onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud te allen tijde wijzigen. Indien noodzakelijk kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of de website voor onbepaalde tijd sluiten. Het materiaal op onze website kan op elk moment niet meer actueel zijn. Wij zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, wordt geboden zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot nauwkeurigheid, geschiktheid voor het beoogde gebruik of wat dan ook. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten wij, andere leden van onze bedrijvengroep en aan ons verbonden derden hierbij het volgende uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere bepalingen die anders bij wet, gewoonterecht of algemene rechtsbeginselen kunnen worden geïmpliceerd.
 • Alle aansprakelijkheid voor direct of indirect verlies, gevolgschade of schade door gebruikers geleden in verband met onze website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken, of resultaten van het gebruik van onze website, websites die daaraan zijn gekoppeld en materiaal dat daarop is geplaatst, inclusief maar niet beperkt tot:
  • derving van inkomen of inkomsten;
  • bedrijfsverlies;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van gegevens;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde management- of kantoortijd; en
  • verlies of schade van welke aard dan ook, op welke wijze dan ook ontstaan of veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, maar deze voorwaarde belet geen vorderingen voor verlies of beschadiging van of schade aan uw tastbare goederen of andere vorderingen voor direct financieel verlies die niet door de bovenstaande categorieën zijn uitgesloten.

Dit is niet van invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleus gedrag of onjuiste voorstelling van essentiële zaken, noch op andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de van toepassing zijnde wet.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken informatie over u conform ons Privacybeleid. Door onze website te gebruiken stemt u met deze verwerking in en waarborgt u dat alle door u verstrekte gegevens accuraat zijn.

Materiaal naar onze website uploaden

Telkens wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u materiaal naar onze website kunt uploaden of contact met andere gebruikers van onze website kunt maken, moet u de hieronder vermelde normen ten aanzien van de inhoud naleven. U garandeert dat een dergelijke bijdrage conform de voornoemde normen is en u stelt ons schadeloos voor eventuele inbreuken op deze garantie.

Deze normen ten aanzien van de inhoud zijn van toepassing op alle materiaal dat u op onze website en alle daarbij behorende interactieve diensten bijdraagt (hierna te noemen: ‘bijdragen’).

U moet de volgende normen naar geest en letter naleven. De normen gelden zowel voor de bijdrage in zijn geheel als voor elk deel daarvan.

Bijdragen moeten:

 • accuraat zijn (waar daarin feiten worden vermeld);
 • de werkelijke opvattingen weergeven (waar opvattingen worden vermeld);
 • conform de wet zijn die van toepassing is in Ierland en in landen van waaruit de bijdragen worden geplaatst.

Bijdragen mogen niet:

 • materiaal bevatten dat belasterend is voor personen;
 • materiaal bevatten dat obsceen, kwetsend, hatelijk of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal propageren;
 • aanzetten tot geweld;
 • aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, lichamelijke beperking, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk vormen op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van anderen;
 • mogelijk misleidend zijn voor personen;
 • zodanig worden gemaakt dat zij een inbreuk vormen op wettelijke verplichtingen jegens derden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwelijkheidsverplichting;
 • aanzetten tot onwettige activiteiten;
 • bedreigend zijn voor of inbreuk vormen op de privacy van anderen of ergernis, ongemak of onnodige ongerustheid veroorzaken;
 • mogelijk anderen intimideren, beangstigen, in verlegenheid brengen, verontrusten of ergeren;
 • zodanig worden gebruikt dat iemand zich voor een ander uitgeeft, of een verkeerde voorstelling geven van uw identiteit of van uw connectie met personen;
 • de indruk wekken dat zij van ons afkomstig zijn indien dat niet het geval is;
 • onrechtmatige daad bepleiten, daartoe aanzetten of daarin assisteren, zoals (hier slechts vermeld als voorbeeld) inbreuk op auteursrecht of computermisbruik.

Materiaal dat u naar onze website uploadt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet behorende aan een eigenaar beschouwd. Wij hebben het recht dit materiaal voor elk doeleinde te gebruiken, te kopiëren, te distribueren en aan derden te verstrekken. Wij hebben ook het recht uw identiteit te verstrekken aan derden die claimen dat materiaal dat u op onze website hebt geplaatst of geüpload een inbreuk vormt op hun rechten van intellectuele eigendom of op hun recht van privacy.

Wij zijn jegens derden niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal dat door u of andere gebruikers op onze website is geplaatst.

Wij hebben het recht om materiaal dat door u op onze website is geplaatst van onze website te verwijderen indien dit naar onze mening niet conform de bovenstaande normen ten aanzien van de inhoud is.

Onverminderd het voorgaande beheren wij onze website op basis van kennisgeving en verwijdering. Indien u van mening bent dat de inhoud op onze website een inbreuk vormt op uw rechten of die van derden, dient u ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Hoewel wij niet verplicht zijn de op onze website geplaatste inhoud te screenen, bewerken of monitoren, kunnen wij waar een beweerde inbreuk van rechten van derden ons ter kennis wordt gebracht maatregelen treffen om de desbetreffende inhoud te bewerken of te verwijderen.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, wormen, ‘logic bombs’ of ander materiaal binnen te halen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot onze website, de server waarop onze website draait of servers, computers of databases die met onze website zijn verbonden. U mag onze website niet aanvallen met een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval.

Bij niet-naleving van deze bepaling, pleegt u wellicht een misdrijf onder de Wet inzake computermisbruik 1990 (Computer Misuse Act 1990). Wij zullen een dergelijke niet-naleving aan de relevante instanties voor wetshandhaving melden en met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen te verstrekken. Indien u een van de bovengenoemde inbreuken pleegt, verliest u onmiddellijk uw recht van gebruik van onze website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een verspreide denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren vanwege uw gebruik van onze website of vanwege het door u downloaden van materiaal dat op onze website is geplaatst of op websites die via een link naar of van onze website verbonden zijn.

Koppelen aan onze website

U kunt via een link naar onze website gaan, mits u dit doet op een eerlijke en wettige wijze die onze reputatie niet schaadt of misbruikt, maar u mag een link niet zodanig gebruiken dat deze de suggestie wekt van een vorm van associatie, goedkeuring of aanbeveling van onze kant waar daarvan geen sprake is.

U mag geen link tot stand brengen vanaf een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze website mag niet in een frame op een andere website worden geplaatst. Ook mag u geen link plaatsen naar een ander deel van onze website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor de toestemming voor het linken in te trekken zonder kennisgeving. De website waar de link vandaan komt, moet in alle opzichten voldoen aan de bovenstaande normen ten aanzien van de inhoud.

Als u wilt gebruikmaken van ander materiaal op onze websites dan hierboven wordt genoemd, kunt u een verzoek indienen via info@exterionmedia.nl

Links vanaf onze website

Indien onze websites links bevatten naar andere websites, materialen en bronnen die ter beschikking zijn gesteld door derden, worden deze uitsluitend te uwer informatie geboden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites, dit materiaal of deze bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid daarvoor of voor verlies of schade als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

De Ierse rechter is exclusief bevoegd te beslissen over vorderingen voortkomend uit of in verband met een bezoek aan onze website, ofschoon wij ons het recht voorbehouden een gerechtelijke procedure tegen u aan te spannen wegens inbreuk op deze voorwaarden in het land waarin u woonachtig bent of in andere relevante landen.

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen voortkomend daaruit of in verband daarmee of het onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het recht van Ierland.

Afwijkingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina te wijzigen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van wijzigingen die wij hebben aangebracht. Deze wijzigingen zijn voor u immers bindend. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ondergeschikt zijn aan bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website zijn gepubliceerd.

Vragen

Indien u vragen hebt over materiaal op onze website, kunt u contact opnemen met de juridische afdeling: The Legal Department, Exterion Media, 28 Jamestown Road, Camden Road, London NW1 7BY, United Kingdom.

Dank voor uw bezoek aan onze website.Zorg ervoor dat alle verplichte velden ingevuld zijn